Tag Archive for: እይታ

ጸበባን ቃልሲን ህዝቢ ትግራይ ከመይ ነሕጽሮ?

"ትግራይ ዓደይ በጃኺ 'ባ ይአኽለኪ እቲ ጸበባ ትንሳኤኺ አግህድዮ አብ ቀረባ!" ጥዕምቲ ደርፊ! ኮይኑ ግና እቲ ወሳኒ ሕቶ ቃልሲና አሕጺርና ትንሳኤ ትግራይ…